Kips Bay Boy's & Girls Club - Harlem Black Yankees vs. Jaguars 6/14/08 - PhotographyByKurt